Často kladené otázky

Ako si správne vybrať PZP?

 

Poisťovne na slovenskom trhu musia zo zákona poskytnúť rovnaký základný limit poistného plnenia a to: pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť. Treba si len vybrať, ktorá poisťovňa ponúka uvedený produkt najvýhodnejšie.

 

Ako stanoviť poistnú sumu pri KASKO poistení ojazdeného motorového vozidla?

Poistná suma sa stanovuje výpočtom na novú obstarávaciu cenu motorového vozidla. Novou obstarávacou cenou motorového vozidla sa rozumie cena, ktorú by zaplatil prvý majiteľ u importéra v čase prvého predaja motorového vozidla. Obstarávacia cena obsahuje základnú cenníkovú cenu, cenu za príplatkové vybavenie vozidla, všetko spolu s DPH a bez zliav importéra. Pri takomto poistení a pri parciálnych škodách, poisťovňa hradí náhradné diely v plnej výške.

 

Ako stanoviť poistnú sumu pri poistení nehnuteľnosti?

Nehnuteľnosti sa poisťujú nie na trhovú cenu, ale na cenu za koľko sa vie uvedená nehnuteľnosť v prípade totálnej škody postaviť. Poisťovňa uhradí cenu materiálu a cenu práce, nie cenu za koľko by sa daná nehnuteľnosť vedela na trhu predať. Vysoká poistná suma = vysoké platenie poistného, nízka poistná suma = podpoistenie.

 

Kedy môžem vypovedať poistnú zmluvu? 

Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne.

 

Môžem vykonávať zmeny v poistnej zmluve počas jej platnosti alebo musím čakať na jej ukončenie? 

Počas platnosti (účinnosti) poistnej zmluvy je v nej možné vykonávať zmeny týkajúce sa dopoistenia či odpoistenia v poistnej zmluve. Zmeny možno vykonávať vo všetkých typoch poistenia okrem poistenia PZP.

 

Čo je GAP poistenie? 

Poistenie GAP znamená poistenie finančnej straty. Ide o doplnkové poistenie k poisteniu KASKO. Pri vzniku totálnej škody vám poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené poistenie KASKO, vyplatí poistné plnenie ponížené o amortizáciu vozidla. V tomto prípade Vám poistenie GAP dorovná vyplatené poistné plnenie do výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Dojednať ho možno na dobu 3 až 6 rokov.

 

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU TU.