Občania

Poistenie bytu sa vzťahuje na  nehnuteľnosť byt v osobnom vlastníctve poisteného.

Do poistenia bytu sú zahrnuté vnútorné časti poisteného bytu (vnútorné priečky, vnútorné schodiská, okná, dvere), vnútorné inštalácie bytu (rozvody vody, plynu, elektriny, ústredného kúrenia, kanalizačné odpady, ohrievacie a vykurovacie zariadenia), spoločné časti bytového domu, príslušenstvo bytu umiestnené mimo neho, no patriace k nemu, pričom má k nim prístup len užívateľ bytu (pivnica, komora). V rámci poistenia bytu je možné podobne ako pri poistení domu pripoistiť náklady na demoláciu, odstránenie zvyškov a upratanie, pevne zabudované konštrukcie pevne spojené s nehnuteľnosťou (anténa, elektrická zabezpečovacia signalizácia), prípad straty nájomného, ak sa byt stane po poistnej udalosti neobývateľným, sklá, obklady, neónové trubice, či markízy.

Poistné riziká pre poistenie nehnuteľnosti bytu sú požiar a dym, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zosuv pôdy, snehu a lavín, pád stromov a stožiarov, zrútenie skál alebo zeminy, zemetrasenie, tiaž snehu, náraz vozidla, pád lietadla, vandalizmus, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, škody spôsobené skratom elektromotora, škody vzniknuté na skle.

 

Poistenie rodinného domu

 

Poistenie domu nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť v užívaní alebo vo výstavbe, trvalo obývanú nehnuteľnosť (rodinný dom), prechodne obývanú nehnuteľnosť (rekreačný dom, chata).

Okrem hlavného obytného objektu sa poistenie nehnuteľnosti vzťahuje aj na drobné stavby, ktoré neslúžia k bývaniu (záhradný domček, garáž, hospodárska budova, vonkajšia pivnica, sauna, tenisový kurt, a pod.), múry, ploty, ktoré ohraničujú pozemok, vonkajšie dlažby a chodníky, vonkajšie záhradné osvetlenie, stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie nachádzajúce sa na pozemku poisteného domu, anténne systémy, slnečné kolektory, systémy EZS, prípojky káblových a potrubných rozvodových sietí v rozsahu nachádzajúcom sa na pozemku poisteného domu, markízy, vonkajšie žalúzie, terasy, pergoly, nádrže na plyn a vykurovací olej, sklo ak je dojednané v poistnej zmluve (okná, vstupné dvere, sklenené výplne vonkajšieho zábradlia, slnečné kolektory, výplne interiérových dverí, sklenené priečky atď.).

Poistné riziká pre poistenie nehnuteľnosti bytu sú požiar a dym, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zosuv pôdy, snehu a lavín, pád stromov a stožiarov, zrútenie skál alebo zeminy, zemetrasenie, tiaž snehu, náraz vozidla, pád lietadla, vandalizmus, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, škody spôsobené skratom elektromotora, škody vzniknuté na skle.

 

Poistenie rekreačnej chaty

 

Poistenie rekreačných chát nezahŕňa iba samotnú nehnuteľnosť, ale vzťahuje sa aj na jej vnútorné vybavenie. I keď na svojej chate nemáte príliš hodnotné veci či vybavenie, zabezpečíte si tak napríklad televízor, bicykel, či iné predmety, ktoré radi využívate počas oddychu a neradi by ste o ne prišli. Samozrejme majú poisťovne rôzne výluky, čo sa týka drahých cenností, šperkov či elektroniky.

Poistné riziká pre poistenie rekreačných chát sú požiar a dym, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zosuv pôdy, snehu a lavín, pád stromov a stožiarov, zrútenie skál alebo zeminy, zemetrasenie, tiaž snehu, náraz vozidla, pád lietadla, riziká vandalizmu, škody spôsobenej vodou z vodovodného zariadenia, riziká škody spôsobenej skratom elektromotora, škody vzniknutej na skle, škody, ktorú spôsobí poistník na majetku, alebo zdraví inej osoby (poistenie zodpovednosti).

 

Poistenie domácnosti

 

Poistenie domácnosti znamená poistenie súboru hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie bytu, domu, alebo rekreačnej chaty. Ide najmä o nábytok, svietidlá, koberce, dekoračný textil, veci osobnej potreby, šatstvo a obuv, cennosti - drahé kovy a kamene, perly a skvosty, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky, peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny, domáce elektrospotrebiče – biela technika, výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoaparáty, filmovacie a optické prístroje, športové potreby, hobby náradie a zariadenia, ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.

Poistné riziká pre poistenie domácnosti sú požiar a dym, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zosuv pôdy, snehu a lavín, pád stromov a stožiarov, zrútenie skál alebo zeminy, zemetrasenie, tiaž snehu, náraz vozidla, pád lietadla, riziká vandalizmu, škody spôsobenej vodou z vodovodného zariadenia, riziká škody spôsobenej skratom elektromotora, škody vzniknutej na skle, škody, ktorú spôsobí poistník na majetku, alebo zdraví inej osoby (poistenie zodpovednosti), poistenie pre prípad odcudzenia veci.

 

Poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti

 

Vlastník bytu, alebo domu má objektívnu zodpovednosť za škody nblogposta majetku, alebo na zdraví spôsobené z dôvodu vlastníctva, alebo držby nehnuteľnosti, ktorá sa stane tretej osobe.

 

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

 

Občan zodpovedá za škodu v bežnom živote pri akejkoľvek činnosti voči tretej osobe.

 

Ide o neúmyselné škody na majetku alebo na zdraví v súvislosti s vedením domácnosti (vytopenie suseda), na ulici, v obchode, pri športe alebo kdekoľvek, škody na prenajatých alebo požičaných veciach a podobne. Poistenie sa vo väčšine prípadov uzatvára spolu s poistením domácnosti.

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce, alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

 

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).