Mestá, obce, samosprávy

Mestá a obce

Verejnoprávne subjekty, medzi ktoré patria aj obce a mestá, sú povinné riadne spravovať svoj i zverený majetok. Zároveň sú povinné vykonávať činnosti zverené zákonom vrátane verejnej správy. Za podmienok daných zákonom môžu vykonávať aj podnikateľské činnosti. Preto je na nastavenie optimálneho poistného krytia dôležitá analýza individuálnych podmienok.

Poistenia majetku a hnuteľných veci

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe. Poistenie je možné dohodnúť proti vybraným nebezpečenstvám alebo v rozsahu „all risks“ – proti všetkým nebezpečenstvám.

 

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky hnuteľne veci,  zariadenia a vecí zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v priestoroch budov. Poistenie zahŕňa aj možnosť poistiť cudzie veci prevzaté v súvislosti s činnosťou miest a obcí.

 

Poistenie majetku chráni poisteného pred následkami:

 • živelných udalostí (požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, ťarcha snehu, vodovodné škody a pod.)
 • odcudzenia a vandalizmu
 • náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov
 • lom stroja
 • rozbitia skiel

 

 Súčasťou poistenia zodpovednosti by malo byť:

 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym postupom primátorov miest  a starostov obcí v zmysle zákona č. 82/1998 Zb. z.
 • poistenie zodpovednosti za škody obce ako poskytovateľa sociálnych služieb
 • poistenie zodpovednosti za škody obce ako zriaďovateľa mestskej polície
 • poistenie zodpovednosti DHZ
 • poistenie zodpovednosti obce za škody spôsobené osobami vykonávajúcimi všeobecne prospešné práce
 • poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v súvislosti so správou komunikácií
 • poistenie zodpovednosti zástupcov za škody spôsobené obci
 • poistenie environmentálnej zodpovednosti