Podnikatelia

Podnikanie prináša množstvo rizík a  úspešnosť podnikateľa či obchodnej spoločnosti záleží na mnohých aspektoch. Niektorým nepríjemným situáciám sa nedá vždy zabrániť, ale vhodným poistením je možné eliminovať prípadné vzniknuté  škody a Vy sa tak môžete naplno venovať rozvoju svojho podnikania.

Nakoľko má každá poisťovňa svoju vlastnú ponuku, rozdelenie do kategórií je veľmi ťažké. Poisťovne podnikateľom a firmám ponúkajú také služby, ktoré zodpovedajú práve ich potrebám. Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít od drobných živnostníkov až po veľké priemyselné korporácie.

Nakoľko sa v dnešnej dobe oblasť podnikania rozrastá do rôznych oblastí a podnikatelia musia čeliť novým možným hrozbám, sme pripravení vypracovať v spolupráci s našimi partnermi i poistenie na základe špecifických potrieb klientov ako je napríklad poistenie internetového obchodu, poistenie úniku dát, poistenie vernostných a bankových kariet, poistenie lietadiel a lodí, zodpovednostné poistenia ukladané so zákonom (enviro poistenie) atď.

 

Poistenie majetku

 

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, tiež ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

 

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov, výrobkov a vecí zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s  podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy.

 

Poistenie kryje tieto základné riziká:

 •  požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla,
 •  víchrica a krupobitie,
 •  povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu,
 •  škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
 •  náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov,
 •  krádež, lúpež,
 •  rozbitie skla.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu


Zavinené škody - subjektívna zodpovednosť za škodu

Ak podnik (právnická osoba) škodu zaviní porušením právnych povinností, t. j. následkom chyby, omylu, nešikovnosti, nepozornosti, nedbalosti a podobne, hovoríme o subjektívnej zodpovednosti za škodu. Napr. vodič poruší dopravné predpisy - prejde križovatku na červenú a narazí do iného vozidla, ktoré malo prednosť. Je nepochybné, že vodič škodu zavinil a je za ňu zodpovedný.

Nezavinené škody - objektívna zodpovednosť za škodu

Sú prípady, kedy podnik (právnická osoba) svojim konaním škodu priamo nezavinil ani neporušil žiadny právny predpis a napriek tomu za škodu zodpovedá z dôvodu prevádzkovania, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti, prevádzkou živnosti, dopravného prostriedku a podobne - ide najmä o prípady občianskym zákonníkom vymenovaných osobitných zodpovedností. Napríklad na schodoch obchodného domu sa zákazník pošmykne, spadne a zlomí si nohu - zodpovedný je prevádzkovateľ obchodného domu, resp. majiteľ nehnuteľnosti, hoci žiadny predpis neporušil ani nič nezanedbal, a ani nemohol takto vzniknutej škode na zdraví zabrániť.

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti je určené podnikateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú ekonomické a právne profesie, prípadne niektoré iné odborné činnosti, tzv. slobodné povolania, pri ktorých sú vystavení rizikám spojených s možnosťou chyby s následkom škody spôsobenej voči tretej osobe na zdraví a na veci, najmä im však hrozí tzv. čistá finančná škoda.

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa riadi zásadami claims made, to znamená, že poistná udalosť je uznaná za likvidnú len s podmienkou, že príčina škody vznikla a zároveň bola škoda nahlásená v čase trvania poistnej zmluvy, niekedy dokonca počas poistného obdobia.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Typy spoločností, ktoré je možné poistiť:

 •  akciová spoločnosť,
 •  spoločnosť s ručením obmedzeným,
 •  družstvo,
 •  štátny podnik,
 •  neziskové organizácie.

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Člena orgánu nezbavuje odchod z funkcie jeho zodpovednosti. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.

 

Poistenie právnej ochrany

 

Predmet poistenia je poskytnutie právnej ochrany v sporoch súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti klienta, v sporoch súvisiacich s hnuteľným majetkom klienta, motorovými vozidlami alebo nehnuteľným majetkom a taktiež sú v tomto poistení zahrnutí aj zamestnanci klienta v čase výkonu pracovnej činnosti a v súvislosti s jej výkonom.

 

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledujúcich oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo.

 

CYBER – poistenie kybernetických rizik

 

Používanie internetu prináša do mnohých sfér podnikania významné riziká spojené s hrozbou straty či zneužitia dát. Na riadenie kybernetických rizík slúži poistenie ako nástroj na krytie zodpovednosti spoločnosti v prípade úniku a zneužitia dát či citlivých údajov klientov. Poistenie je koncipované predovšetkým ako zodpovednostné – na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám. Súčasne poistenému poskytuje krytie rozličných nákladov, ktoré súvisia s únikom či so stratou dát.

 

Poistenie finančných strát

 

Toto poistenie sa vzťahuje na finančnú stratu v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla. Uzatvára sa ako doplnok k havarijnému poisteniu. Poistenie pokrýva rozdiel medzi všeobecnou (aktuálnou trhovou cenou v čase poistnej udalosti) a obstarávacou (fakturovanou) cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vzniká pri plnení z havarijného poistenia.

 

Výhody poistenia finančnej straty:

 •  plná poistná ochrana vašej finančnej investície,
 •  dostatok finančných prostriedkov na kúpu nového vozidla,
 •  výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie neochránia automobil pred haváriou alebo živelnou pohromou.

 

Poistenie pohľadávok

 

Poistenie pohľadávok vás chráni pred rizikom neuhrádzania vašich pohľadávok z obchodného styku. Znamená istotu riadneho uhrádzania faktúr a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné a politické riziká vášho podnikania.

 

Vďaka produktu poistenia pohľadávok  Vám budú vyplatené škody spôsobené platobnou neschopnosťou alebo nevôľou vašich odberateľov.

 

Poľnohospodárske poistenie

 

Farmári si poisťujú svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu rovnako ako iní podnikatelia. Vzhľadom na špecifický charakter svojej činnosti si môžu poisťovať aj riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou výrobou.

 

Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. Dôležitosť poľnohospodárskeho poistenia uznáva aj štát, ktorý poskytuje výrazné dotácie na poistenie hospodárskych zvierat a poistenie plodín.

 

Pri tomto poistení rozoznávame:

 •  poistenie plodín,
 •  poistenie hospodárskych zvierat,
 •  poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov.

 

Poistenie prepravných rizík

 

S prepravou tovaru budú vždy spojené riziká. Sú to špecifické riziká vyplývajúce z použitého druhu dopravy, prepravovaného druhu tovaru, činnosti spojených s nakládkou, vykládkou a medziskladovaním, ale aj riziká, ktoré označujeme ako vis maior (niečo, čo nemožno ovplyvniť, neodvratiteľná, neovplyvniteľná udalosť, napr. povodeň, zemetrasnie).

 

Všetci účastníci prepravného reťazca, či je to prepravca (odosielateľ alebo príjemca zásielky), dopravca, zasielateľ alebo logistická spoločnosť, určitým spôsobom predstavujú riziko a zároveň sú aj ich nositeľmi.

 

Poistenie technických rizík

 

Najnovšie strojné technológie podliehajú poruchám niekedy ešte častejšie, ako tie osvedčené. Dnešná technológia využíva veľký podiel elektronických súčastí, na ktoré užívateľ nemá zásadný vplyv. Keď zlyhajú, dôjde k výpadku celého stroja.

Predmetom poistenia technických rizík sú:

 •  elektronické zariadenia a prístroje,
 •  stacionárne stroje - technológia,
 •  pojazdné stroje (s EČ len pri pracovnej činnosti).

Zmyslom poistenia technických rizík je krytie nepredvídaných škôd na strojoch, technológiách a elektronike. Poistenie kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

 

Podnikové životné poistenie

 

Podstata podnikového životného poistenia spočíva v jeho výhodnosti pre zamestnanca i zamestnávateľa. Podnikové životné poistenie si zachováva všetky atribúty klasického životného poistenia (kapitálové alebo investičné) a sporenia na dôchodok. Navyše ponúka zamestnancom participáciu zamestnávateľa na uhrádzaní poistného. Firmám prináša nový nástroj sociálnej politiky. Príspevok firmy môže byť po splnení podmienok daňovým výdavkom až do výšky 6 percent zúčtovanej hrubej mzdy. Vďaka podnikovému životnému poisteniu nielenže firmy motivujú, ale aj  zabezpečujú svojich zamestnancov a ich rodiny proti nepredvídateľným rizikám (úraz, choroba a pod.), a zároveň im prispievajú na dôchodok. Týmto sa jednoznačne stáva zaujímavejším ako doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré práve túto podstatnú zložku - krytie proti eventuálnym rizikám - neobsahuje.