Automobily

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. PZP sa vzťahuje na:

  •  škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
  •  škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci,
  •  ušlý zisk,
  •  náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

Poistenie motorových vozidiel bez rozdielu na ich kategorizáciu je na jednej strane povinnosť vyplývajúca zo zákona mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie a na druhej strane ide o poistenie ochrany svojho majetku a zdravia prepravovaných osôb, tak ako napríklad poistenie nehnuteľností.

 

Havarijné poistenie

 

Poistenie ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel. Poistenie je možné uzatvoriť tak ako pre nové aj ojazdené motorové vozidlá, tak aj pre osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a ostatné kategórie vozidiel.

 

Poistné krytie možno dojednať nasledovne:

  •  havária v plnom rozsahu (zavinená, nezavinená),
  •  odcudzenie vozidla alebo jeho časti,
  •  vandalizmu,
  •  živelná udalosť,
  •  škody spôsobené hlodavcami.

Poistenie čelného skla

 

Čelné sklo patrí medzi najčastejšie poškodenia počas prevádzky vozidla na našich cestách. Môžete ho mať poistené ako pripoistenie k havarijnému poisteniu alebo ako samostatné poistenie. Rozsahy poistenia, teda stanovenie poistnej sumy, je pri každom vozidle individuálne.

 

GAP poistenie

 

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia. Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné i dodávkové vozidlá do 3,5 tony. Pripoistenie sa uzatvára na dobu 3 až 6 rokov. Pripoistenie sa môže uzavrieť s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení, alebo bez nej.

 

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

 

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistné pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.